Privacy


Bij Opgroeieninveiligheid vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer je onze website bezoekt. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, wie toegangheeft tot deze gegevens en hoe wij deze verwerken.

Vzw Sporen, met maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 428, 3001 Heverlee en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0410 290 006 is beheerder van de website en de Verantwoordelijke voor deverwerking van uw persoonsgegevens en stelt zich middels deze Privacy Policy inregel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende debescherming van persoonsgegevens, de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

We volgen de definitie van de AVG voorpersoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaarwordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kanworden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van eenof meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Indien deze Privacy Policy naar persoons gegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Welke gegevens worden verwerkt?

Volgende gegevens deelt u ons mee door onze website te bezoeken:

-   Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres;

       -   Categorie 2, na het inloggen: uw logingegevens en uw activiteit op het forum
       - Categorie 3, via cookies (zie verder).

 

Waarom worden de gegevens verwerkt?

Vzw Sporen zal de biju verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

-     Categorie 1: het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit deidentiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden,met als rechtsgrond de legitieme belangen van vzw Sporen om haar website endienstverlening voortdurend te verbeteren.

-     Categorie 2: het beheer van uw account met het oog op het gebruik van onzeorganisatie en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

-     Categorie 3: de goede werking van onze website vereist 2 cookies, zie verder.

Doorgifte aan derden

Bij gehele ofgedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van vzw Sporen, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien vzw Sporen failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van vzw Sporen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Vzw Sporen zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkelddie aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of dekennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Duur van de verwerking

Functionele cookies worden slechts bijgehouden gedurende de periode van je bezoek aan onze website.Niet-functionele cookies zoals Google Analytics worden geanonimiseerd verwerktop servers van Google voor statistische doeleinden.

Rechten

Volgens de AVG heb jevolgende rechten betreffende de verzamelde persoonsgegevens:

-    Recht opinzage: je hebt het recht om toegang te vragen tot jeinformatie en deze in te kijken. Ook mag je bekijken hoe zijn gegevens verwerktworden.

-       Recht op verbetering, verwijderingen beperking.

-       Recht vanverzet om ernstige en legitieme redenen.

-       Recht omklacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming.

-       Recht omtoestemming in te trekken: gegevens die we over jou verwerken op basis van jetoestemming, kan je deze op elk moment stopzetten.

-       Recht opoverdraagbaarheid: wil je gegevens die wij over jou hebben overdragen aaniemand anders, dan kan je dit kosteloos.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via sporen@sporen.be, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart als identiteitsbewijs.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand dat geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden enenkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren teonderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons omje een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt enlaat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recentewetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van deEuropese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik ofopslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobieleapparaten. In afwachting van de nieuwe ePrivacy verordening, vallen we je nogniet lastig met de keuze om cookies al dan niet te accepteren. In plaatsdaarvan gebruiken we zo weinig mogelijk cookies en geven we je duidelijke envolledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies die we gebruiken

-       De websitegebruikt een cookie om je gekozen taal te onthouden. Maar onze website bestaatalleen in het Nederlands, dus deze cookie doet in principe niets.

-       Bezoekers die ook inloggen, krijgen een extra cookie die de logingegevens bijhoudt tijdens het forumbezoek.

De cookies worden niet bewaard noch doorgestuurd, ze dienen alleen voor de goede werking van de website.VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up